Peperomia & Pilea

Peperomia Prostrata 'String of Turtles'
Peperomia Prostrata 'String of Turtles' from $ 14.99

| /

Peperomia Prostrata 'String of Turtles'
Peperomia Prostrata 'String of Turtles' from $ 14.99

| /

Pilea Peperomiodes (Friendship Plant)
Pilea Peperomiodes (Friendship Plant) from $ 11.99

| /

Pilea Peperomiodes (Friendship Plant)
Pilea Peperomiodes (Friendship Plant) from $ 11.99

| /

Peperomia Rosso
Peperomia Rosso from $ 9.99

| /

Peperomia Rosso
Peperomia Rosso from $ 9.99

| /

Peperomia Frost
Peperomia Frost from $ 9.99

| /

Peperomia Frost
Peperomia Frost from $ 9.99

| /

Pilea depressa (Baby Tears)
Pilea depressa (Baby Tears) from $ 9.99

| /

Pilea depressa (Baby Tears)
Pilea depressa (Baby Tears) from $ 9.99

| /

Peperomia Hope
Peperomia Hope from $ 9.99

| /

Peperomia Hope
Peperomia Hope from $ 9.99

| /

Peperomia Piccolo Banda
Peperomia Piccolo Banda from $ 9.99

| /

Peperomia Piccolo Banda
Peperomia Piccolo Banda from $ 9.99

| /

Pilea glauca Aquamarine
Pilea glauca Aquamarine from $ 9.99

| /

Pilea glauca Aquamarine
Pilea glauca Aquamarine from $ 9.99

| /

Peperomia obtusifolia variegata (white)
Peperomia obtusifolia variegata (white) from $ 9.99

| /

Peperomia obtusifolia variegata (white)
Peperomia obtusifolia variegata (white) from $ 9.99

| /

Peperomia obtusifolia
Peperomia obtusifolia from $ 9.99

| /

Peperomia obtusifolia
Peperomia obtusifolia from $ 9.99

| /

Pilea Moon Valley
Pilea Moon Valley from $ 5.99 $ 10.00

| /

Pilea Moon Valley
Pilea Moon Valley from $ 5.99 $ 10.00

| /

Peperomia obtusifolia Red Edge
Peperomia obtusifolia Red Edge from $ 9.99

| /

Peperomia obtusifolia Red Edge
Peperomia obtusifolia Red Edge from $ 9.99

| /

Peperomia Ginny
Peperomia Ginny from $ 9.99

| /

Peperomia Ginny
Peperomia Ginny from $ 9.99

| /

Pilea Cadierei (Aluminum)
Pilea Cadierei (Aluminum) from $ 6.99

| /

Pilea Cadierei (Aluminum)
Pilea Cadierei (Aluminum) from $ 6.99

| /

Peperomia Napoli Night
Peperomia Napoli Night from $ 7.99

| /

Peperomia Napoli Night
Peperomia Napoli Night from $ 7.99

| /

Peperomia Schumi Red
Peperomia Schumi Red from $ 9.99

| /

Peperomia Schumi Red
Peperomia Schumi Red from $ 9.99

| /

Peperomia obtusifolia marble
Peperomia obtusifolia marble from $ 9.99

| /

Peperomia obtusifolia marble
Peperomia obtusifolia marble from $ 9.99

| /

Peperomia Rana Verde
Peperomia Rana Verde from $ 9.99

| /

Peperomia Rana Verde
Peperomia Rana Verde from $ 9.99

| /

Peperomia Graveolens
Peperomia Graveolens from $ 9.99

| /

Peperomia Graveolens
Peperomia Graveolens from $ 9.99

| /

Pilea Silver Tree (Friendship)
Pilea Silver Tree (Friendship) from $ 5.99

| /

Pilea Silver Tree (Friendship)
Pilea Silver Tree (Friendship) from $ 5.99

| /

Pilea- 'Artillery' Plant
Pilea- 'Artillery' Plant from $ 7.99

| /

Pilea- 'Artillery' Plant
Pilea- 'Artillery' Plant from $ 7.99

| /

Peperomia Trinervula
Peperomia Trinervula from $ 9.99

| /

Peperomia Trinervula
Peperomia Trinervula from $ 9.99

| /

Peperomia Meridana
Peperomia Meridana $ 9.99

| /

Peperomia Meridana
Peperomia Meridana $ 9.99

| /

Peperomia Metallica
Peperomia Metallica $ 9.99

| /

Peperomia Metallica
Peperomia Metallica $ 9.99

| /

Pilea 'Creeping Charlie'
Pilea 'Creeping Charlie' from $ 5.99

| /

Pilea 'Creeping Charlie'
Pilea 'Creeping Charlie' from $ 5.99

| /

Peperomia Puteolata Diamond
Peperomia Puteolata Diamond from $ 29.99

| /

Peperomia Puteolata Diamond
Peperomia Puteolata Diamond from $ 29.99

| /

Peperomia Meridana Variegata
Peperomia Meridana Variegata $ 9.99

| /

Peperomia Meridana Variegata
Peperomia Meridana Variegata $ 9.99

| /

Peperomia Trinervis
Peperomia Trinervis $ 9.99

| /

Peperomia Trinervis
Peperomia Trinervis $ 9.99

| /

Peperomia Scandens
Peperomia Scandens $ 29.99

| /

Peperomia Scandens
Peperomia Scandens $ 29.99

| /